Konsultacje publiczne dot. integracji i włączenia społecznego migrantów na poziomie UE


Konsultacje publiczne ws...

Zachęcamy do udziału w ogólnoeuropejskich konsultacjach publicznych dot. integracji i włączenia społecznego migrantów oraz osób z pochodzeniem migracyjnym.

Wyniki konsultacji przyczynią się do opracowania nowego planu działań na rzecz integracji i włączenia. Konsultacje trwają do 21 października br. i są dostępne w języku polskim: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationintegrationmigrants

Szczegółowe informacje:

W ramach priorytetu „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” w programie prac Komisji Europejskiej na 2020 r. zapowiedziano plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego. Za pośrednictwem tych konsultacji Komisja Europejska chciałaby poznać Państwa opinię na temat kluczowych aspektów tego zagadnienia – tj. nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE, aby promować integrację i włączenie społeczne migrantów i obywateli UE ze środowisk migracyjnych.

Integracja i włączenie społeczne migrantów ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia spójności naszych społeczeństw, lecz również dla zlikwidowania niedoborów kompetencji i siły roboczej oraz dla ogólnej poprawy wyników gospodarczych. Promowanie włączenia społecznego jest również ważnym elementem europejskiego filaru praw socjalnych. Polityka UE powinna rozwijać się w takim kierunku, aby wspierać włączenie społeczne i gospodarcze wszystkich grup szczególnie wrażliwych dzięki polityce społecznej, edukacyjnej, polityce w zakresie rynku pracy oraz polityce zdrowotnej i równościowej, przy czym integracja i włączenie społeczne migrantów powinny odgrywać w tym względzie kluczową rolę.

Obecnie zbyt wielu migrantów w UE musi sprostać takim wyzwaniom jak bezrobocie, brak możliwości kształcenia i szkolenia oraz ograniczone interakcje społeczne ze społecznościami, w których żyją. Obywatele UE ze środowisk migracyjnych (np. urodzeni za granicą lub migranci drugiego pokolenia) często narażeni są na podobne trudności jak obywatele państw trzecich. Aby rozwiązać te problemy, należy zintensyfikować prace nad integracją i włączeniem społecznym na szczeblu unijnym. UE powinna wzmocnić wsparcie dla podmiotów działających w terenie, aby zapewnić wszystkim rzeczywiste możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym.

Kompetencje UE w zakresie integracji określono w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia Europejska nie może wprawdzie zharmonizować w państwach członkowskich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących integracji, może jednak zapewnić tym państwom różne zachęty i formy wsparcia, aby przyspieszyć integrację cudzoziemców legalnie przebywających na ich terytoriach. W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określono również kompetencje UE w zakresie wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich w celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Dzięki promowaniu wzajemnego uczenia się i wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk między krajami Unii kraje mające mniejsze doświadczenie mogą uczyć się od krajów o bardziej ugruntowanych strategiach integracji i włączenia. Ponadto działania UE mogą uzupełniać i wzmacniać działania uruchomione na szczeblu krajowym lub lokalnym przez zapewnienie finansowania oraz koordynacji wśród szerokiej gamy zainteresowanych stron, poziomów zarządzania i strategii. Działania UE na rzecz integracji powinny również zapewnić, aby potrzeby obywateli państw trzecich i obywateli UE ze środowisk migracyjnych w zakresie włączenia społecznego były traktowane całościowo przez tworzenie powiązań z odpowiednimi politykami UE dotyczącymi umiejętności, edukacji, równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz zdrowia.

Do kluczowych dokumentów określających zakres działań UE w sprawie integracji migrantów należą wspólne podstawowe zasady polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej z 2004 r. zawierające 11 zasad dotyczących m.in. poszanowania podstawowych wartości UE oraz sporządzony przez Komisję w 2016 r. Plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich dostarczający kompleksowych ram wsparcia dla państw członkowskich w ich dążeniach do wypracowania i wzmocnienia polityki integracyjnej oraz określający konkretne środki, jakie Komisja wdroży w tym zakresie.

Źródło: Komisja Europejska