Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Konkursy Komisji Europejskiej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW w zakresie wsparcia dla działań zwiększających świadomość wartości własności intelektualnej oraz szkód powodowanych podrabianiem i piractwem GR/001/17 (27 lipca 2017)

Cele

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest zwiększenie świadomości wartości własności intelektualnej oraz korzyści wynikających z jej ochrony, a także szkód powodowanych naruszaniem praw własności intelektualnej.

Chodzi o podniesienie poziomu wiedzy i budowanie szacunku dla własności intelektualnej wśród priorytetowych grup docelowych, co ostatecznie ma doprowadzić do zmian zachowania, tj. rezygnacji z zakupu podrobionych produktów i sięgania po treści cyfrowe pochodzące z nielegalnych źródeł.

Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków:

1.Podniesienie poziomu wiedzy na temat wartości własności intelektualnej jako narzędzia chroniącego kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, poprzez przekazywanie konkretnej i obiektywnej wiedzy na temat własności intelektualnej oraz uświadamianie szkód, jakie powoduje łamanie praw własności intelektualnej.

2.Zaangażowanie priorytetowych grup docelowych z wykorzystaniem efektu dźwigni oraz przekazywanie informacji na ten temat w sposób zgodny z oczekiwaniami odbiorców (niepouczająco, obiektywnie i neutralnie), co ma prowadzić do zmiany zachowań, zmniejszenia atrakcyjności podrabiania i piractwa i/lub ograniczenia możliwości działania fałszerzy i piratów.

Od rezultatów oczekuje się:

Dotarcia z przekazem dotyczącym własności intelektualnej i związanych z nią kwestii do obywateli UE, zwłaszcza priorytetowych grup docelowych, tj. dzieci w wieku szkolnym, młodego pokolenia i obywateli (15–30 lat) oraz decydentów politycznych i liderów opinii.

Zaangażowania odpowiednich środowisk opiniotwórczych i multiplikatorów, którzy są w stanie dotrzeć do grup docelowych w ramach jasno zdefiniowanego procesu.

Zapewnienia trwałości i skalowalności (elastyczność) wyników projektu, a ostatecznie doprowadzenia do zmian zachowania.

Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą spełniać następujące wymogi:

być osobą prawną, publiczną lub prywatną, na przykład:

organizacją non-profit, organizacją pozarządową,

organem publicznym działającym na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,

fundacją uniwersytecką,

prywatną spółką,

być zarejestrowanym w jednym z 28 państw członkowskich i przedstawić wydane przez odpowiedni organ kraju rejestracji dowody potwierdzające, że wnioskujący podmiot został prawidłowo ustanowiony i jest zarejestrowany od ponad dwóch lat.

Termin składania wniosków
Pakiet zgłoszeniowy dostępny jest w Internecie pod następującym adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Wnioski należy przesyłać do EUIPO, korzystając z formularza elektronicznego (e-formularza) najpóźniej do dnia 25 września 2017 r. godz. 13.00 (czasu lokalnego).  

Kontakt: grants@euipo.europa.eu

Źródło: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.244.01.0005.01.POL&toc=OJ:C:2017:244:FULL 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO