Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
YES

Projekt realizowany był od początku 2010 roku wspólnie z partnerami z Finlandii, Szwecji, Irlandii, Francji, Słowacji, Estonii i Hiszpanii. Celem projektu YES było wniesienie wkładu do europejskiej konkurencyjności oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów, poprzez promocję ducha przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. Partnerzy projektu mieli za zadanie wskazać sposoby skutecznego rozwijania cech przedsiębiorczości  i możliwości systemu edukacyjnego w tym zakresie. Wyniki projektu YES będą wykorzystane do stworzenia rekomendacji i planów rozwoju w zakresie edukacji, które przekazane zostaną do Komisji Europejskiej.
W roku 2010 przystąpiono do realizacji części badawczej. W pierwszych miesiącach opracowano metodologięobowiązującą dla wszystkich partnerów i zapewniającą możliwość porównania systemów edukacyjnych krajów pochodzenia partnerów oraz identyfikacje najlepszych praktyk. Na koniec roku dokonano już wstępnych ocen systemów edukacji biorąc pod uwagę bariery mające wpływ na rozwój nauczania przedsiębiorczości oraz dobre praktyki, które mogłyby być motorem dla upowszechniania postaw przedsiębiorczych w szkołach. W roku 2011 zrealizowano badania dotyczące edukacji przedsiębiorczości w szkołach. Badaniami objęto 4 grupy:
- nauczycieli i dyrektorów szkół,
- uczniów,
- urzędników wysokiego szczebla i polityków,
- organizacje pozarządowe, izby gospodarcze oraz przedsiębiorcy.

Wyniki badań zostały przetłumaczone i porównanie z wynikami  partnerów. Podczas przeglądu działań w zakresie edukacji przedsiębiorczości każdy z partnerów wybrał kilka doświadczeń, które prezentowane będą w podręczniku Dobrych Praktyk. Praktyki z Województwa Opolskiego, które znajdą się we wspomnianym podręczniku to: konkursy dotyczące zakładania firmy realizowane w ramach Programu „polskie Tutaj Zostaje” Festiwal BOSS (Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność) realizowany przez BCC na terenie Opola oraz projekt  „Moja firma w mojej gminie” wdrażany niektórych opolskich szkołach.Ważnym elementem wdrażania projektu YES były dwa seminara informacyjne na temat edukacji przedsiębiorczości służące zarówno rozpowszechnianiu wyników projektu jak i promocji  idei wspierania edukacjiprzedsiębiorczości rozumianej jako zbiór cech osobowości sprzyjajacych kształtowaniu przedsiębiorczej postawy życiowej. Seminaria dotyczyły teorii i badań w obszarze edukacji jak polegały na prezentowaniu konkretnych przykładów projektów i działań na rzecz kształtowania postaw przedsiębiorczych.  W każdym z seminarium uczestniczyło od 40 do 60 osób: nauczycieli, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się edukacją. W roku 2012 opracowano plany działania dla regionów i Unii Europejskiej w zakresie edukacji przedsiębiorczości, opublikowano podręcznik dobrych praktyk oraz gazetkę promocyjną dotyczącą nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Dodatkowo specjalnym zadaniem dla partnera z Polski była ewaluacja projektu i opracowanie koncepcji stworzenia sieci współpracy, która ma zapewnić kontynuację współpracy po zakończeniu projektu. Sieć współrpacy opiera się dziś na wykorzystaniu instrumentów jakie niosą ze sobą media społeczne. Profil „YES Network“ (Youth Entrepreneurship Strategies)  na facebooku jest aktywną platformą wymiany informacji na temat projektów i działań pojawiajacych się w obszarze edukacji przedsiebiorczości. www.facebook.com/#!/pages/YES-Network-Youth-Entrepreneurship-Strategies/116075858551373?fref=ts 

 

   

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO