Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
OSAIS

Projekt badań i analizy wpływu pomocy publicznej na sektor MŚP – OSAIS: OBSERVATORY ON STATE AID IMPACT

Program: INTERREG IVC
Priorytet  -Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy – przedsiębiorczość i MSP

Typ interwencji– Projekt Regionalnej Inicjatywy (wymiana doświadczeń, identyfikacja, analiza i rozpowszechnienie)

Dofinansowanie: 85%

Budżet projektu: 1 996 175, 00 Euro 

Alokacja dla Województwa Opolskiego: 181 789,00  euro

Wkład własny: 27 258,35 euro  

Czas trwania projektu: styczeń 2010 - grudzień 2012 

Partnerzy projektu: 

Region Veneto (Włochy) - lider projektu

-   Województwo Opolskie, realizacja projektu: Biuro Inicjatyw Wspólnotowych

-   Region Murcia (Hiszpania)

-   Region Lizbona i Dolina Tagus (Portugalia)

-   Region Dolnej Austrii

-   Region Szampania – Ardenia (Francja)

-   Region Trencie (Słowacja)

-   Gmina Heraklion (Grecja)

-   Centrum Innowacji w Bautzen (Niemcy)

-   Agencja Rozwoju ADETIM (Rumunia)

-   Agencja Rozwoju Larnaca (Cypr) 

 

Cel projektu: ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Projekt składa się z trzech komponentów. Za koordynację każdego z komponentów odpowiedzialny jest jeden region.

1)    Komponent pierwszy to „zarządzanie i koordynacja”, za który odpowiedzialny jest Region Veneto. Najważniejsze zadania w ramach komponentu pierwszego to:- finalizacja i podsumowanie umowy partnerskiej;- przygotowanie sześciu raportów odnośnie postępu projektu;- organizacja sześciu spotkań w ramach komitetu sterującego;- monitoring i kontrola poniesionych wydatków;- ogólna koordynacja działań; 

2)    Komponent drugi to „komunikacja i rozpowszechnianie”, za który odpowiedzialne jest Województwo Opolskie. Najważniejsze zadania w ramach komponentu drugiego to:- stworzenie planu komunikacji i promocji projektu oraz koordynacja tego    
 planu;
- publikacja wspólnego przewodnika najlepszych praktyk;- organizacja wspólnego spotkania wprowadzającego;- organizacja finałowej konferencji;- stworzenie i aktualizacja strony internetowej projektu;- organizacja dwunastu konferencji prasowych;- rozpowszechnienie wyników projektu;- publikacja newsletterów, broszur, ulotek;- zapewnienie gadżetów projektu;- zlecenie reklamy i spotów telewizyjnych;- organizacja dwóch konferencji EOSA;- wspólne uczestnictwo w inicjatywie „Open Days”; 

3)    Komponent trzeci to „wymiana doświadczeń”, za który odpowiedzialny jest Region Dolnej Austrii. Najważniejsze zadania w ramach komponentu trzeciego to:- organizacja sześciu seminariów tematycznych;- organizacja sześciu wizyt studyjnych;- organizacja wymiany pracowników;- organizacja międzyregionalnej sesji szkoleniowej;- wdrażanie danych do ekspertyzy tematycznej;- sporządzenie planów działań, przewodnika najlepszych praktyk oraz rekomendacji dla wdrażania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w regionach; 

Ekspertyza tematyczna – zostanie sporządzona na poziomie naukowym przez ciało akademickie przy współpracy partnerów projektu. Komisja naukowa (wyznaczona przez Regiony Dolnej Austrii, Veneto i Bautzen) będzie koordynować postęp ekspertyzy. Analiza i porównywanie polityk odnośnie pomocy publicznej dla MSP, pozwoli partnerom na sklasyfikowanie poszczególnych strategii subwencji i pozwoli na wskazanie zarówno mocnych jak i słabych stron owych polityk.  W szczególności chodzi tu o instrumenty, których każdy z regionów używa aby wdrożyć pomoc publiczną dla MSP, takie jak: dotacje, niskie oprocentowanie kredytów, gwarancje bankowe, dotacje itd. Ekspertyza również przeegzaminuje, w jakim stopniu pomoc dociera do MSP i czy MSP są zadowolone z tej pomocy. Ponadto w niektórych przypadkach, dogłębnej analizie zostaną poddane firmy, które w przeszłości uzyskały już pomoc publiczną.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu OSAIS

 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO