Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Listen to the voice of villages

 

PROJEKT LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGES – WYSŁUCHAJ GŁOSU WSI 2009-2011.

Głównym założeniem projektu był wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów wiejskich, które mimo dużego potencjału muszą zmagać się wciąż z problemami związanymi z bezrobociem, kryzysem demograficznym i emigracją. Osiągnięcie celu w projekcie miało nastąpić  poprzez ustalenie  narzędzi zarządzania tymi terenami oraz przez podjęcie działań pilotażowych. Projekt rozpoczął się w 2009 roku. Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie analizy wybranych terenów wiejskich pod kątem potencjału i możliwości wdrożenia projektu pilotażowego przy zastosowaniu podejścia oddolnego (udział mieszkańców i organizacji pozarządowych). W wyniku badań mappingowych stworzono modelowy typ zarządzania oraz nakreślono koncepcje projektów pilotażowych dla wybranych terenów wiejskich.Dodatkowo w ramach projektu pracownicy UMWO i Lokalnych Grup Działania zaangażowanych w projekt mieli możliwość udziału w  wizytach studyjnych dotyczących wspierania zrównoważonego rozwoju turystycznego na wsi jak i ekologicznych rozwiązań stosowanych w turystyce. Oprócz tego podjęto szereg działań promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji na temat projektu i  możliwości turystycznych wsi opolskiej. Opublikowano   broszury w języku polskim oraz materiały promocyjne prezentujące oferty wsi biorących udział w projekcie w języku angielskich.
Oferty projektu prezentowane były  na targach lokalnych  w Opolu oraz na targach w Londynie i Vace (Słowenia).

Wśród najistotniejszych działań projektu zrealizowano:

1.Działania pilotażowe na terenie LGD Kraina Dinozaurów polegające na opracowaniu ofert pobytowych. Oferty te  powstały dzięki współpracy pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dinozaurów” oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Ideą proponowanych ofert jest zaprezentowanie atrakcji turystycznych dostępnych w niewielkiej odległości od Jura Parku w Krasiejowie i umożliwienie dzięki temu zaplanowania kilkudniowego pobytu na  tym obszarze. W ramach projektu powstało 8 ofert stanowiących kompleksowa ofertę pobytową dla turystów w zależności od ich zainteresowań oraz statusu majątkowego.

2.Działania pilotażowe we wsiach Maciejów i Markotów, Polanowice, Chudoba i Pawłowice polegające na wypracowaniu specjalizacji wsi i oferty edukacyjnej zgodnie z koncepcją wsi tematycznych. Oferty te zostały również przetestowane z udziałem dzieci z pobliskich wiosek.Powstałe wsie tematyczne dotyczą:

-pszczelarstwa (MACIEJÓW),

-nauk przyrodniczych (MARKOTÓW DUŻY),

-obróbki drewna i dendrologii (BORKOWICE),

-dekarstwa (CHUDOBA),

-ogrodnictwa (PAWŁOWICE) 

-zabawy w stylu średniowiecznym (POLANOWICE).


Czas trwania  oferty edukacyjnej w jednej wiosce to 2-3 godziny. Wypracowanie ofert w Krainie Dinozaurów i wiosek tematycznych  poprzedzone było szkoleniami dla uczestników i twórców ofert. W Krainie Dinozaurów przedstawiciele gmin z terenu LGD Kraina Dinozaurów uczestniczyli w cyklu szkoleń na temat tworzenia pakietów turystycznych – integrowania pojedynczych ofert w jedną propozycję zawierającą noclegi wyżywienie i program pobytu. W wioskach tematycznych realizowano dwudniowe szkolenia dla mieszkańców wsi, podczas których  wspólnie analizowano zasoby, definiowano specjalizację wsi i tworzono ofertę wsi.Wypracowane oferty z Krainy Dinozaurów i obszaru Doliny Stobrawy i Górnej Prosny  zostały opublikowane w formie ulotek oraz w dodatku turystycznym Gazety Wyborczej. Jesienią powstał również film promocyjny, który wyświetlony był na targach turystycznych w Londynie i Konferencji Finałowej projektu w Trento.Dodatkowo w maju  2011 roku w ramach projektu odbyło się spotkanie robocze i wizyta studyjna dla partnerów projektu, w ramach której zaprezentowano oferty edukacyjne wsi oraz wyjaśniono zasady funkcjonowania pakietów turystycznych w Krainie Dinozaurów. Oprócz tego po zakończeniu etapu realizacji działań pilotażowych, zorganizowana została wizyta studyjna dla dziennikarzy na terenach objętych projektem, po której opublikowano 3 artykuły w lokalnej prasie oraz wyemitowano materiał informacyjny w Radiu Opole i w TVP Opole.  W ramach podsumowania działań pilotażowych zrealizowano seminarium dotyczące zrównoważonego rozwoju turystyki na wsi z udziałem ekspertów z Polski. Partnerzy projektu po realizacji zadań w ramach projektu pragną utrzymać nawiązaną współprace i rozwijać rezultaty uzyskane w ramach projektu. W związku z tym w ostatnim etapie projektu powstało Stowarzyszenie Vital Villages. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w Trento. Celem stowarzyszenia jest stworzenie sieci międzynarodowej w celu promowania  współpracy lokalnej i międzynarodowej w zakresie turystyki, rozwijanie inicjatyw związanych z rozwojem lokalnym w zakresie turystyki, prowadzenie monitoringu w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem turystycznym oraz wdrażanie nowych koncepcji zarządzania w turystyce. Stowarzyszenie również będzie w imieniu partnerów aplikowało o środki finansowe w celu realizacji swoich działań statutowych. W imieniu Województwa Opolskiego do Stowarzyszenia przystąpiła Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 
Program dla Europy Środkowej

 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO