Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Europejska współpraca terytorialna

Współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Europejskiej Współpracy Terytorialna (EWT).

W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej  przeznaczonych zostało łącznie 7,75 mld euro.Polska alokacja na realizację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wyniosła 557,8 mln euro

 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (European Territorial Cooperation) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neighbourhood and Partnership Instrument) zastąpiły przedsięwzięcia wcześniej realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III w latach 2004-2006.

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej funkcjonowały trzy odrębne programy:

  • programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A,
  • programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B,
  • programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C.


Programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach poszczególnych komponentów będą wdrażane zgodnie z jednolitymi zasadami, wynikającymi z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Wprowadzenie jednolitych zasad wdrażania przyczyni się do ułatwienia zarządzania samymi programami oraz wspólnymi, międzynarodowymi projektami finansowanymi ze środków EFRR w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna. 
 
Strona Polska poświęcona programowi:
https://www.ewt.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Wspolpracamiedzyregionalna.aspx  

Inne programy:
7 program ramowy (7 framework programme)
Młodzież w działaniu
Media 2007
Uczenie się przez całe życie
Life+
Europa dla obywateli 2007-2013
Kultura 2007 – 2013

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO