Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Kultura
Ogólnym celem programu było wzmocnienie wspólnej dla Europejczyków przestrzeni kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym poprzez rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie, w celu wsparcia procesu tworzenia się obywatelstwa europejskiego.
 
Cele:
 • wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury;
 • wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych;
 • wspieranie dialogu między kulturami.

Program Kultura wspierał projekty:
 • o charakterze europejskim
 • non-profit
 • ze wszystkich dziedzin kultury - wieloelementowe (brak podziału na sektory)
 • projekty miękkie (tj. nieinwestycyjne, brak zakupów dóbr trwałych)
 • realizowane z udziałem jak największej ilości i jak najbardziej geograficznie rozprzestrzenionych partnerów zagranicznych

Część pierwsza: wspieranie działań w zakresie kultury:
 • Wieloletnie projekty Współpracy - wsparcie to ma na celu udzielenie pomocy projektom współpracy w fazie  początkowej i w tworzeniu struktur lub w fazie rozszerzania ich zasięgu geograficznego. Celem jest zachęcenie ich do tworzenia trwałych podstaw i do  osiągania niezależności finansowej
 • Działania w ramach Współpracy Program - wspiera działania w ramach współpracy kulturalnej o charakterze sektorowym lub międzysektorowym pomiędzy europejskimi organizatorami działalnoœci kulturalnej. Priorytetami są kreatywność i innowacyjność
 • Działania specjalne - wspierane działania powinny mieć znaczący zakres i skalę, poruszać kwestie przemawiające do uczuć narodów Europy i przyczyniać się do zwiększenia poczucia przynależnoœci do wspólnoty, jak również uświadamiać różnorodność kulturową Państw Członkowskich 

     
    
  Strona Polska poświęcona programowi:
  http://www.mkidn.gov.pl/pkk/


  Inne programy:
  7 program ramowy (7 framework programme)
  Młodzież w działaniu
  Media 2007
  Uczenie się przez całe życie
  Life+
  Europa dla obywateli 2007-2013
  Europejska współpraca terytorialna
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO