Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Europa dla obywateli

Europa dla Obywateli 2007-2013 to program promujący aktywne obywatelstwo europejskie w kontekście zaangażowania obywateli w proces integracji europejskiej. 

Cele
Aktywne zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz proces integracji europejskiej i rozwijania ich poczucia przynależności do Europy. Inicjatywa mająca na celu przyczynić się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego. Program opierał się o zasady poszanowania wspólnych wartości, historii oraz różnorodności kulturowej. Za cele szczegółowe, które powinny być realizowane w ramach programu uznano spotęgowanie wymian międzynarodowych społeczności lokalnych oraz wspieranie debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim.

Beneficjenci
Krajami uczestniczącymi były Państwa Członkowskie UE, kraje EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, kraje kandydujące, które korzystają ze strategii przedakcesyjnej oraz kraje Bałkanów Zachodnich.
Program stawiając w centrum obywatela, skierowany był do wszystkich zainteresowanych stron promujących ideę społeczeństwa europejskiego, przede wszystkim do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, społeczności lokalnych oraz instytutów badających europejską politykę publiczną (think tanks).
Organizacje te, działające w całej Europie i reprezentujące różne grupy, mogą udzielić głosu obywatelom i realizować ponadnarodowe i międzysektorowe działania, wpierając wspólną refleksję nad obywatelstwem Unii Europejskiej.
 
Priorytety Programu Europa dla Obywateli 

  • Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe
  • Aktywne obywatelstwo europejskie: partycypacja i demokracja w Europie
  • Dialog międzykulturowy
  • Jakość życia ludzi w Europie: zatrudnienie, spójność społeczna i zrównoważony rozwój.
  • Skutki polityki UE dla społeczeństw


Oficjalna strona programu:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Inne programy:
7 program ramowy (7 framework programme)
Młodzież w działaniu
Media 2007
Uczenie się przez całe życie
Life+
Kultura 2007 – 2013
Europejska współpraca terytorialna
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO