Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Uczenie się przez całe życie

Program Uczenie się przez całe życie jest kolejną inicjatywą w obszarze edukacji i nauki, którą przyjął Parlament Europejski i Rada w programie na lata 2007-2013.

Podstawowym celem programu Uczenie się przez całe życie było wspieranie realizacji Strategii lizbońskiej, a więc stymulowanie rozwoju gospodarczego w państwach członkowskich poprzez edukację i rozwój różnych dyscyplin naukowych. Program miał również przyczynić się do budowania społeczeństwa wiedzy, podnoszenia poziomu zatrudnienia w państwach członkowskich, a także budowania spójności społecznej w całej Europie.

Program realizowany od 2007 roku do końca 2013 roku, a budżet wyniósł 784 milionów euro.

W strukturze programu Uczenie się przez całe życie wydzielono następujące podprogramy:

  • Comenius - adresowany do szkół podstawowych i średnich, w szczególności do uczniów i nauczycieli, do stowarzyszeń i instytucji zarządzających oświatą. W programie Comenius mogą również uczestniczyć centra badawcze, szkoły wyższe i instytucje doradcze, zwłaszcza jeżeli ich działania będą zmierzać do podniesienia jakości kształcenia ustawicznego nauczycieli; (Strona Polska: http://www.comenius.org.pl/)
  • Erasmus - skierowany do studentów szkół wyższych, kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej uczelni, a także do przedsiębiorstw, partnerów społecznych (NGOs) i instytucji odpowiedzialnych za edukację na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz centrów badawczych i organizacji doradczych; (Strona Polska: http://www.erasmus.org.pl/)
  • Leonardo da Vinci - obejmujący osoby uczące się w ramach wszystkich form kształcenia ustawicznego i zawodowego, osoby podnoszące kwalifikacje na rynku pracy, instytucje kształcenia zawodowego i ustawicznego, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, różnego typu organizacje związane z kształceniem ustawicznym i zawodowym. W programie Leonardo da Vinci mogą również uczestniczyć instytuty badawcze, uczelnie, organizacje pozarządowe, charytatywne i wolontariackie, o ile prowadzona przez nie działalność dotyczy kształcenia zawodowego i ustawicznego; (Strona Polska: http://www.leonardo.org.pl/)
  • Grundtvig - adresowany do osób dorosłych uczących się, instytucji kształcenia dorosłych oraz ich nauczycieli i kadry administracyjnej, różnego typu stowarzyszeń i organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych oraz wspierających i promujących uczenie się przez całe życie (Strona Polska: http://www.grundtvig.org.pl/)

W programie Uczenie się przez całe życie znajdą swoje miejsce również działania, które nie mieszczą się w żadnym z wymienionych wyżej podprogramów ze względu na swój specyficzny charakter. Działania te zostały umiejscowione w dwóch tzw. programach horyzontalnych, którymi są:
  • Program przekrojowy (Transversal programme) – ukierunkowany na działania wspierające realizację Programu Pracy wynikającego z przyjętych celów edukacji i szkolenia w Europie do 2010 roku.
  • Jean Monnet mający celu wspieranie badań i refleksji naukowej w obszarze integracji europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego. Jest inicjatywą ukierunkowaną na stymulowanie rozwoju zawodowego kadry naukowej i edukatorów, wspieranie badań i analiz w ramach studiów europejskich w szkołach wyższych na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

Strona Polska poświęcona programowi:
http://www.llp.org.pl/

Oficjalna strona programu:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm


Inne programy:
7 program ramowy (7 framework programme)
Młodzież w działaniu
Media 2007
Life+
Europa dla obywateli 2007-2013
Kultura 2007 – 2013
Europejska współpraca terytorialna
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO