Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Młodzież w działaniu

Program "Młodzież w działaniu" został powołany do życia w 2006 r., w programie na lata 2007-2013.

Przy tworzeniu zasad działania programu wykorzystano doświadczenia z realizacji wcześniejszych programów: Młodzież dla Europy (1989-1999), Wolontariat Europejski (1996-1999) oraz Młodzież (2000-2006).

Skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą. Program umożliwiał nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęcał do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promował ideę zjednoczonej Europy.

Nadrzędnym celem programu było przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności.
Program realizowany był od 2007 roku do końca 2013 roku, a budżet jego wyniósł
885 milionów euro.

W Programie Młodzież w Działaniu przewidziano pięć Akcji, które mają umożliwić realizację jego celów.

    
  -Młodzież dla Europy – w ramach tej akcji wspierane są nas tepujące działania: Wymiany Młodzieży, Inicjatywy Młodzieżowe, Młodzież w Demokracji

  -Wolontariat Europejski – celem jest wspieranie uczestnictwa młodzieży w różnych formach wolontariatu zarówno w obrębie, jak i poza granicami Unii Europejskiej

  -Młodzież w Świecie – celem jest wspieranie projektów z Krajami Partnerskimi, w szczególności wymiany młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

  -Systemy wsparcia młodzieży – to przede wszystkim wsparcie dla organizacji zajmujących się problematyką i działaniami młodzieżowymi na poziomie europejskim, Wsparcie dla Europejskiego Forum Młodzieży oraz Szkolenia i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych etc.

  -Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych – celem jest organizowanie dialogu strukturalnego pomiędzy różnymi środowiskami zajmującymi się problematyką i działaniami młodzieżowymi, wspieranie organizacji Seminariów Młodzieżowych, ułatwianie tworzenia sieci w celu lepszego poznania problematyki młodzieży etc.
    

   
  Strona Polska poświęcona programowi:
  http://www.mlodziez.org.pl

  Program ten został zastąpiony programem Erasmus+ : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl

  Inne programy:
  7 program ramowy (7 framework programme)
  Media 2007
  Uczenie się przez całe życie
  Life+
  Europa dla obywateli 2007-2013
  Kultura 2007 – 2013
  Europejska współpraca terytorialna


Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO