Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Program COSME
Program COSME realizowany jest w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, przez wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Poza wsparciem konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw, program COSME uzupełnia wsparcie działalności innowacyjnej prowadzonej w ramach programu Horyzont 2020.
 
Cel
Główne cele programu to:
wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich
krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.
 
Struktura programu
W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:
Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania
Poprawa dostępu do rynków
Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości
 
Beneficjenci
Firmy sektora MŚP.
 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO