Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Program Horyzont 2020
„Horyzont 2020” jest największym dotychczas programem unijnym ukierunkowanym na badania naukowe i innowacje.
Inwestycje w badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy, dlatego też umieszczone zostały one w centrum strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 
Cel
Program Horyzont 2020 realizuje priorytety strategii poprzez połączenie badań naukowych i innowacji z naciskiem na trzy kluczowe obszary:
doskonała baza naukowa,
wiodąca pozycja w przemyśle
wyzwania społeczne
 
Struktura programu
Program Horyzont 2020 oparty został na 3 filarach.
Doskonałość w nauce (Excellence in science) zakłada:
-wsparcie naukowców i ich zespołów w pionierskich badaniach nadzorowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
-wsparcie przyszłych i wyłaniających się technologii (Future and Emerging Technologies),
-wsparcie rozwoju kariery zawodowej naukowców poprzez akcje Marie Skłodowska-Curie,
 zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.
  
Beneficjenci
Beneficjentem programu Horyzont2020 może być każda osoba prawna (tj. osoba fizyczna, spółka prywatna, podmiot prawa publicznego), która funkcjonuje na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO