Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Siódmy program ramowy

Jest największym instrumentem finansowania jak i kształtowania badań naukowych Unii Europejskiej. Program ten jest głównym mechanizmem realizacji strategicznego celu wyznaczonego w 2007 roku w Lizbonie – przekształcenie Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną oraz dynamiczną gospodarkę na świecie oparta przede wszystkim na wiedzy; zdolna do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.

Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro.

Główne cele programu to:

  • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
  • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
  • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
  • zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
  • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.


7PR składa się z czterech programów szczegółowych , uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC):

COOPERATION (WSPÓŁPRACA) - wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych

IDEAS (POMYSŁY) – wspiera badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki

PEOPLE (LUDZIE) - ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI) - wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy etc.


Uprawnione podmioty mogące starać się o środki w ramach 7PR to między innymi:

uczelnie wyższe

organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe)

osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC)

organizacje międzynarodowe

instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie

przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP to przedsiębiorstwo spełniające kryteria KE 2003/361/EC

Oficjalna strona programu:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html


Inne programy:
Młodzież w działaniu
Media 2007
Uczenie się przez całe życie
Life+
Europa dla obywateli 2007-2013
Kultura 2007 – 2013
Europejska współpraca terytorialna

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO